SEMINÁRIO – DISLIPIDEMIAS PARTE 2

 

Dislipidemia parte 2 – hipertrigliceridemias

A parte 2 do seminário de dislipidemias abordou o tema das hipertrigliceridemias.